Všeobecné obchodné podmienky | Zuzana Shini make-up

Všeobecné obchodné podmienky

OBCHODNÉ PODMIENKY


1. Úvodné ustanovenia. Tieto obchodné podmienky (ďalej aj ako „OP”) sú záväzné pre nákup produktov ponúkaných na webovej stránke www.shinimakeup.sk (ďalej aj ako „výrobky” alebo „tovar“) zo strany zákazníkov. Zákazníkom je buď spotrebiteľ v zmysle § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z.. o ochrane spotrebiteľa (ďalej len „zákazník“) alebo podnikateľ, ktorý pri uzavieraní zmluvy jedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. OP sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od spoločnosti Zuzana Shini Make Up s.r.o., IČO: 54 632 684, sídlo Námestie slobody 1901, 020 01 Púchov, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43680/R (ďalej len „Shini Make Up“), je podnikateľom, tzn. je právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Zákazník berie týmto na vedomie, že tieto OP tvoria súčasť každej kúpnej zmluvy uzatvorenej na základe jednotlivej objednávky učinenej ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v týchto OP. Kúpna zmluva a OP sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Zákazník ďalej berie na vedomie, že webové stránky Shini Make Up nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov. Všetok obsah prístupný registrovaným užívateľom je určený osobám starším ako 16 rokov.


2. Zákazník týmto berie na vedomie, že výrobky a tovar nakupuje od Shini Make Up. Zákazník však môže od Shini Make Up dostať e-mail s potvrdením o doručení objednávky a s informáciou, že objednávka zákazníka bola postúpená na spoločnosť Zuzana Shini Beauty s.r.o., IČO: 54 883 695, sídlo Moravská 13, 020 01 Púchov (ďalej aj ako „Shini Beauty”). Takýto e-mail nie je potvrdením o prijatí zákazníkovej objednávky, pretože o prijatí objednávok rozhoduje Shini Beauty. Shini Beauty bude s akýmikoľvek informáciami poskytnutými prostredníctvom webových stránok Shini Make Up zaobchádzať v súlade s týmito podmienkami a zásadami ochrany osobných údajov.
3. Webová stránka Shini Make Up obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivých ponúkaných výrobkov. Ceny ponúkaných výrobkov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja výrobkov a ceny týchto výrobkov zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované na webových stránkach Shini Make Up.


4. Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy (Shini Make Up a zákazníka) sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa § 588 a nasl. a prípadne § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „Občiansky zákonník”).


5. Pre prípad, kedy je osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od Shini Make Up, právnickou osobou či osobou, ktorá jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania, nepoužije sa na vzťah takej osoby a Shini Make Up úprava práv a povinností spotrebiteľa podľa Občianskeho zákonníka a týchto OP. V prípade, že zákazník zamýšľa uskutočňovať ďalší predaj produktov kúpených od Shini Make Up, je povinný a výslovne sa zaväzuje splniť všetky zákonné požiadavky oprávňujúce ho k tejto činnosti.


6. Zákazník môže kedykoľvek vysloviť námietku proti spracúvaniu osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení. Shini Make Up túto námietku spracuje bez zbytočného odkladu od jej doručenia. Zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil so znením „Vyhlásenia o ochrane osobných údajov“ umiesteným na https://shinimakeup.sk/ a že jeho znenie berie na vedomie.


7. Objednávka a uzatvorenie zmluvy. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru uvedeného v objednávke. Pre účely zadania objednávky je platná ponuka tovaru vrátane kúpnej ceny zverejnenej v aktuálnom katalógu a ďalších ponukách v dobe prijatia objednávky Shini Make Up, resp. Shini Beauty. Kúpnou cenou sa rozumie cena označená ako „Naša cena s DPH:”. Objednávku je možné uskutočniť prostredníctvom internetu, elektronickej pošty, či telefonicky v rozsahu, v akom tieto služby Shini Make Up, resp. Shini Beauty aktuálne ponúka.


8. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito OP a vyslovuje súhlas s ich aktuálnym znením v plnom rozsahu. Zákazníci sú okamihom odoslania objednávky týmito OP viazaní.

9. Zmluvný vzťah medzi Shini Make Up, resp. Shini Beauty a zákazníkom vzniká doručením prijatia objednávky (akceptácie), ktoré je zo strany Shini Make Up, resp. Shini Beauty zaslané zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty zákazníka.


10. Shini Make Up, resp. Shini Beauty je po doručení objednávky povinná obstarať a odovzdať zákazníkovi objednaný tovar v lehote podľa dodacích podmienok uvedených v týchto OP, vychádzajúc zo stavu tovaru na sklade.


11. Náležite uskutočnenou objednávkou zo strany zákazníka sa rozumie najmä vyplnenie všetkých potrebných údajov pri objednávaní, t.j. meno a priezvisko zákazníka, bydlisko a e-mailová adresa zákazníka, ďalej kód výrobku, počet objednaných kusov a kontaktná adresa pre doručenie výrobkov. Za náležite uskutočnenú objednávku zo strany zákazníka bude považovaná akákoľvek objednávka uskutočnená jedným zo spôsobov uvedených v týchto OP, a to v rozsahu, v akom tieto služby Shini Make Up, resp. Shini Beauty aktuálne ponúka. Pred zaslaním objednávky Shini Make Up, resp. Shini Beauty je zákazníkovi umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky vložil, a to i s ohľadom na možnosť zákazníka zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní jednotlivých údajov do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú považované za správne. Shini Make Up, resp. Shini Beauty bez zbytočného odkladu po prijatí objednávky potvrdí prijatie elektronickou poštou, a to na e-mailovú adresu uvedenú zákazníkom. Shini Make Up, resp. Shini Beauty je vždy oprávnená v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať zákazníka o dodatočné potvrdenie objednávky, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zákazník uviedol v objednávke.


12. Miestom dodania tovaru je adresa udaná zákazníkom v objednávke.


13. Vlastnícke právo k zakúpenému tovaru prechádza na zákazníka úplným zaplatením kúpnej ceny za tovar.


14. Prezentácia všetkého tovaru umiestená na webových stránkach www.shinimakeup.sk je informatívneho charakteru a Shini Make Up, resp. Shini Beauty nie je povinná uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadne tohoto tovaru.


15. Zákazník berie na vedomie, že Shini Make Up, resp. Shini Beauty môže na základe marketingových akcií a/alebo pri splnení určitých podmienok ponúkať zákazníkom niektoré výrobky/darčeky bezplatne, a to za vopred určených podmienok (predloženie reklamného kódu - PROMO CODE atď.). V takýchto prípadoch sa zákazník zaväzuje spolupracovať s Shini Make Up, resp. Shini Beauty tak, aby mu bol predmetný výrobok doručený spoločne s jeho objednávkou. Takéto výrobky budú poskytnuté na náklady Shini Make Up, resp. Shini Beauty, nie na náklady zákazníka.

16. Zákazník súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté zákazníkovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (napr. náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí zákazník sám vo vlastnej réžii.


17. Cenové podmienky. Zákazník sa zaväzuje uhradiť za výrobky cenu podľa bodu 7. týchto OP.


18. Webová stránka Shini Make Up obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia ceny jednotlivých výrobkov. Ceny výrobkov sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny výrobkov zostávajú v platnosti po dobu, počas ktorej sú zobrazované na webovej stránke. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Shini Make Up uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok. Webová stránka obsahuje tiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené na webovej stránke platia len v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky a Českej republiky.


19. Výrobky sú dodávané prostredníctvom kuriérskej služby alebo držiteľa poštovnej licencie do miesta dodania tovaru (bod 12. týchto OP). Zásielka s výrobkami vždy obsahuje faktúru, s výnimkou prípadov, kedy je zákazníkovi doručená elektronická faktúra. Zákazník súhlasí so zasielaním daňových dokladov elektronickou cestou. Shini Make Up, resp. Shini Beauty je oprávnená zasielať daňové doklady i elektronickou cestou. V prípade zmeny e-mailovej adresy zákazníka o tejto skutočnosti Shini Make Up, resp. Shini Beauty bezodkladne informuje. Elektronická faktúra je zákazníkovi doručovaná prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú uviedol v objednávke. V prípade požiadavky zákazníka na doručenie zásielky prostredníctvom BalíkBOXu (prípadne inej obdobnej služby, ktorej použitie Shini Make Up, resp. Shini Beauty umožňuje), je zákazník povinný uviesť kontaktný údaj – číslo mobilného telefónu, a to vo svojej objednávke; v opačnom prípade nie je Shini Make Up, resp. Shini Beauty povinná objednávku spracovať.


20. Zásielky sú Shini Make Up, resp. Shini Beauty doručované spravidla v pracovných dňoch od 7:00 do 21:00 hod., prípadne cez víkend a dni voľna od 8:00 do 22:00 hod.


21. Dodacie podmienky. Obvyklá lehota pre dodávku kozmetických výrobkov je do 7 dní a pre dodávku nekozmetických výrobkov až do 6 týždňov odo dňa prijatia náležite uskutočnenej objednávky.


22. Záväzok Shini Make Up, resp. Shini Beauty dodať výrobky zaniká v prípade, že výrobky nebolo možné dodať ani do 90 dní odo dňa prijatia náležite uskutočnenej objednávky, v prípade, že sa zákazník so Shini Make Up, resp. Shini Beauty nedohodnú na dlhšej lehote.


23. Zákazník je povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane zákazníka nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je zákazník povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia, ak sa strany nedohodnú inak alebo ak Shini Make Up, resp. Shini Beauty neoznámi zákazníkovi, že nepožaduje úhradu nákladov za opakované doručenie.


24. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je zákazník povinný skontrolovať neporušenosť obalov výrobkov a v prípade akýchkoľvek vád toto bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade konštatovania porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí zákazník zásielku od dopravcu prevziať.


25. Neprevzatie celej zásielky je považované za podstatné porušenie zmluvy v zmysle ust. § 588 Občianskeho zákonníka (povinnosť kupujúceho vec prevziať), resp. ust. § 614 Občianskeho zákonníka (povinnosť kupujúceho vec prevziať pri dodaní v prípade, že je vec dodávaná na miesto určené kupujúcim). V prípade neprevzatia celej zásielky sa zákazník ocitá v omeškaní so svojim záväzkom prevziať riadne ponúknuté plnenie zo strany Shini Make Up, resp. Shini Beauty.

26. Podmienky a možnosti platby. Zákazník je povinný uhradiť cenu výrobkov na účet Shini Make Up, resp. Shini Beauty najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výrobkov, popr. v lehote splatnosti uvedenej na faktúre, ak je táto lehota kratšia. Dátum splatnosti faktúry je dátum, ku ktorému musí byť čiastka uvedená na faktúre pripísaná v plnej výške na účet Shini Make Up, resp. Shini Beauty.


27. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok zákazníka uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Shini Make Up, resp. Shini Beauty. Shini Make Up, resp. Shini Beauty je oprávnená najmä v prípade, že zo strany zákazníka nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky, požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru zákazníkovi.


28. Spoločne s kúpnou cenou je zákazník povinný zaplatiť Shini Make Up, resp. Shini Beauty tiež náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dojednanej výške. Ak nie je ďalej výslovne uvedené niečo iné, kúpnou cenou sa rozumejú i náklady spojené s dodaním tovaru.


29. Shini Make Up, resp. Shini Beauty si vyhradzuje právo na základe svojho vlastného uváženia a za použitia prostriedkov podľa svojho vlastného uváženia upozorniť zákazníka na blížiacu sa splatnosť faktúry.


30. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté Shini Make Up, resp. Shini Beauty zákazníkovi nie je možné vzájomne kombinovať.


31. Záručné podmienky a Reklamačný poriadok. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 596 až 600, § 619 až 627 Občianskeho zákonníka). Zákazník je oprávnený reklamovať u Shini Make Up, resp. Shini Beauty tovar za podmienok uvedených v týchto OP, pričom toto právo sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u Shini Make Up, resp. Shini Beauty a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.


32. Ako záručný list slúži faktúra, resp. elektronická faktúra.

33. Shini Make Up, resp. Shini Beauty na svoje ponúkané výrobky za podmienok uvedených nižšie poskytuje 100 % záruku - možnosť vrátenia výrobku, pričom lehota pre využitie uvedenej možnosti začína plynúť dňom vystavenia faktúry na predmetné výrobky a trvá 14 dní. Rozsah uvedenej záruky je uvedený nižšie.


34. Všetky reklamácie budú posúdené a vybavené najneskôr do 30 dní odo dňa prevzatia reklamovaných výrobkov predaných Shini Make Up, resp. Shini Beauty.


35. Po prevzatí výrobkov je zákazník bez zbytočného odkladu povinný uskutočniť kontrolu výrobkov, najmä preskúmať:

35.1.či sa jedná o výrobok, ktorý bol zo strany zákazníka objednaný; a

35.2.či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu; a

35.3.či fungujú všetky jednotlivé časti výrobku; a
35.4.či má výrobok vôňu či odtieň podľa objednanej špecifikácie; a

35.5.či sa zhodujú údaje na faktúre so skutočnosťou.


36. V prípade, že výrobok nespĺňa niektorú z podmienok uvedených v predchádzajúcom bode týchto OP, zákazník môže uplatniť práva z poskytovanej 100 % záruky Shini Make Up, resp. Shini Beauty. Záruka sa nevzťahuje na vady výrobkov zistené v dôsledku nesprávneho používania, nedodržania pokynov k používaniu výrobku, nesprávnym skladovaním alebo poškodením výrobku zákazníkom. Tiež nie je možné reklamovať výrobky nadmerne spotrebované (viac než z jednej šestiny). Uvedená záruka sa tiež nevzťahuje na objednané katalógy, letáky a iné tlačoviny.


37. Nedodané a pritom fakturované výrobky je zákazník povinný nahlásiť do 24 hodín od prevzatia zásielky v rámci pracovných dní prostredníctvom emailu. Na neskoršie reklamácie nebude braný zreteľ/ohľad.


38. Kozmetické výrobky je možné vrátiť v prípade, že sú aspoň z piatich šestín plné. V prípade ostatného tovaru stačí, aby nevykazovalo známky poškodenia a neboli odstránené visačky a hygienické nálepky.


39. Pri vrátení všetkého tovaru z jednej objednávky, prípadne pri vrátení tovaru, ktorý bol podmienkou pre získanie darčeku (alebo iného výrobku) je zákazník povinný vrátiť i zvyšný obsah doručenej zásielky, t.j. darčeky a ostatné veci, ktoré boli súčasťou balíka. Zákazník berie na vedomie a súhlasí, že oznámenie o vybavení reklamácie mu bude zaslané na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v objednávke.


40. Odstúpenie od kúpnej zmluvy. Zákazník berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 7 ods. 6. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon na ochranu spotrebiteľa pri uzavretí zmluvy na diaľku“), nie je možné, mimo iné, odstúpiť od kúpnej zmluvy o predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, predaji tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený a predaji tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.


41. Ak sa nejedná o prípad uvedený v predchádzajúcom bode týchto OP či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má zákazník v súlade s ustanovením § 7 zákona na ochranu spotrebiteľa pri
uzavretí zmluvy na diaľku právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) kalendárnych dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľko častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Vzorový formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné stiahnuť na webových stránkach Shini Make Up. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť Shini Make Up, resp. Shini Beauty odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vo formulári pre odstúpenie od zmluvy.

42. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší. Tovar musí byť Shini Make Up, resp. Shini Beauty vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, nesie všetky náklady spojené s vrátením tovaru Shini Make Up, resp. Shini Beauty, a to i v tom prípade, ak tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou. Tovar by mal byť vrátený Shini Make Up, resp. Shini Beauty kompletný, ideálne v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia.


43. V prípade odstúpenia od zmluvy vráti Shini Make Up, resp. Shini Beauty peňažné prostriedky prijaté od zákazníka do štrnástich (14) kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkom, a to rovnakým spôsobom, akým ich Shini Make Up, resp. Shini Beauty od zákazníka prijal (Shini Make Up, resp. Shini Beauty vráti zákazníkovi prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým zákazník súhlasí). Shini Make Up, resp. Shini Beauty je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté zákazníkovi už pri vrátení tovaru Shini Make Up, resp. Shini Beauty či iným spôsobom, pokiaľ s tým zákazník bude súhlasiť a nevzniknú tým zákazníkovi ďalšie náklady. Ak odstúpi zákazník od kúpnej zmluvy, Shini Make Up, resp. Shini Beauty nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky zákazníkovi skôr, než mu zákazník tovar vráti alebo riadne preukáže, že tovar Shini Make Up, resp. Shini Beauty odoslal.


44. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý zákazníkovi darček, je darovacia zmluva medzi Shini Make Up, resp. Shini Beauty a zákazníkom uzatvorená s rozväzovacou podmienkou, že pre prípad, ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy zo strany zákazníka, stráca darovacia zmluva ohľadne takého darčeka platnosť a účinnosť, t.j. je naplnená rozväzovacia podmienka darovacej zmluvy, a zákazník je povinný spolu s tovarom Shini Make Up, resp. Shini Beauty vrátiť i poskytnutý darček.


45. Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu. Subjektom, ktorý je oprávnený mimosúdne riešenie sporu vykonávať je Slovenská obchodná inšpekcia. Bližšie informácie sú dostupné na webových stránkach http://www.soi.sk. Zákazník - spotrebiteľ má právo zahájiť mimosúdne riešenie sporu zo zmlúv uzatváraných mimo obchodné priestory online prostredníctvom platformy ODR dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.


46. Informácie o odovzdávaní osobných údajov. Zákazník týmto dáva súhlas s tým, že osobné údaje ním poskytnuté v objednávke tovaru, môžu byť zo strany Shini Make Up, resp. Shini Beauty poskytnuté tretím stranám, a to v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre účely zaradenia do databázy zákazníkov spoločnosti Shini Make Up, resp. Shini Beauty, k marketingovým účelom vrátane priameho marketingu a reklamy; to všetko v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, a ďalej k vyhodnocovaniu požiadaviek zákazníkov, a to všetko do tej doby, než Shini Make Up, resp. Shini Beautyukončí spoluprácu so Shini Make Up, resp. Shini Beauty či pokým Shini Make Up, resp. Shini Beauty zákazník neoznámi, že už so spracúvaním osobných údajov naďalej nesúhlasí, a to akýmkoľvek preukázateľným spôsobom.

47. Záverečné ustanovenia. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje Shini Make Up, resp. Shini Beauty prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webových stránkach Shini make Up. Informácie o vybavení sťažnosti zákazníka zašle Shini Make Up, resp. Shini Beauty na elektronickú adresu zákazníka najneskôr do 30 dní. Zákazník je taktiež oprávnený obrátiť sa so svojím podnetom na príslušné orgány dohľadu a dozoru.


48. Shini Make Up, resp. Shini Beauty je oprávnená predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu uskutočňuje v rámci svojej pôsobnosti príslušný Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 2650/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.


49. Ak je niektoré z ustanovení týchto OP neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení, za predpokladu, že neplatné ustanovenie je od ostatných oddeliteľné. Kúpna zmluva vrátane týchto OP sú archivované Shini Make Up, resp. Shini Beauty v elektronickej podobe a nie sú prístupné.


50. Kontaktné údaje Shini Make Up, resp. Shini Beauty nájdete na webových stránkach Shini Make Up.


instagram
Ak chces získať AKREDITÁCIU ako Vizážista prihlás sa na 160 ...
Ak chces získať AKREDITÁCIU ako Vizážista prihlás sa na 160 ...
Augustový kurz pre začiatočníkov v Púchove.
Augustový kurz pre začiatočníkov v Púchove.
3D mihalničky by @zuzana.shini_make_up
3D mihalničky by @zuzana.shini_make_up
Sfinx
Sfinx
Dymové líčenie #eyemakeup #eyemakeup #mua #muasupport
Dymové líčenie #eyemakeup #eyemakeup #mua #muasupport
Dark look fotenie v priestoroch salónu @inya.sk v Trenčíne ...
Dark look fotenie v priestoroch salónu @inya.sk v Trenčíne ...
Kurz Extravagantný make up
Kurz Extravagantný make up
Koncom júla chystám jednodňový kurz pre tých, čo sa radi ...
Koncom júla chystám jednodňový kurz pre tých, čo sa radi ...
Simonka.
Simonka.
Bridal make Up.
Bridal make Up.
Svadobný make up po mojom. Líčenie s mojimi obľúbenými produktami ...
Svadobný make up po mojom. Líčenie s mojimi obľúbenými produktami ...
3D Mihalnice na leto
3D Mihalnice na leto
Augustový kurz pre začiatočníkov v Púchove.
Augustový kurz pre začiatočníkov v Púchove.
3D mihalničky by @zuzana.shini_make_up
3D mihalničky by @zuzana.shini_make_up
Sfinx
Sfinx
Dymové líčenie #eyemakeup #eyemakeup #mua #muasupport
Dymové líčenie #eyemakeup #eyemakeup #mua #muasupport
Dark look fotenie v priestoroch salónu @inya.sk v Trenčíne ...
Dark look fotenie v priestoroch salónu @inya.sk v Trenčíne ...
Kurz Extravagantný make up
Kurz Extravagantný make up
Koncom júla chystám jednodňový kurz pre tých, čo sa radi ...
Koncom júla chystám jednodňový kurz pre tých, čo sa radi ...
Simonka.
Simonka.
PO:
8:00 - 18:00
UT:
8:00 - 18:00
ST:
8:00 - 18:00
ŠT:
8:00 - 18:00
PI:
8:00 - 18:00
SO:
podľa objednávok
NE:
podľa objednávok
Kontakt

Námestie Slobody 1901
020 01 Púchov
Slovensko

Zuzana Shini Make up

"Mejkap je mágia. A vyvolať krásu je podobné mágii."

Nové produkty

Nové produkty